Ka Nalu Nui (The Huge Roller) - Chant

Ka nalu nui a ku ka nalu mai Kona
Ka malo a ka mahiehie
Ka ʻonaulu loa, a lele kaʻu malo
O kakai malo hoaka
O ka malo kai, malo o ke aliʻi

E ku a hume a paʻa i ka malo
E kaʻikaʻi ka la i ka papa o Halepo
A pae o Halepo i ka nalu.
Hoʻeʻe i ka nalu mai Kahiki
He nalu Wakea, nalu hoʻohua
Haki opu'u ka nalu haki kuapa

Ea mai ka makakai heʻe nalu
Kai heʻe kakala o ka moku
Kai ka o ka nalu nui
Ka huʻa o ka nalu o Hikiʻau
Kai heʻe nalu i ke awakea
Ku ka puna ke koʻa iuka

Ka makaha o ka nalu o Kakuhihewa
Ua oʻia, noha ka papa
Noha Maui nauweuwe
Nauweuwe nakelekele
Nakele ka ʻili o kaʻi heʻe nalu
Lalilali ʻole ka ʻili o ke akamai
Kahilihili ke kai a ka heʻe nalu
Ikeʻa ka nalu nui o Puna, o Hilo.


The huge roller, roller that surges from Kona
Makes loin cloth fit for a lord;
Far reaching swell, my malo streams in the wind
Shape the crescent malo to the loins
The loin cloth the sea, cloth for king's girdling.

Stand, girt fast the loin cloth.
Let the sun guide the board Halepo;
Till Halepo lifts on the swell.
It mounts the swell that rolls from Tahiti,
From Wakea's age on rolling.
The roller plumes and ruffles its crest.

Here comes the champion surf-man,
While wave-ridden wave beats the island,
A fringe of mountain high waves,
Spume lashes the Hiki'au altar
A surf this to ride at noontide.
The coral, horned coral, sweeps far ashore,

We gaze at the surf of Kakuhihewa.
The surfboard snags, is shivered;
Maui splits with a crash,
Trembles, dissolves into slime.
Glossy the skin of the surf man
Undrenched the skin of the expert;
Wave feathers fan the wave rider,
You've seen the grand surf of Puna, of Hilo


Source: A name chant for Naihe, a general in the army of Kamehameha I.