Manu Kapalulu (Quail) - by Lili`uokalani

 

Noho nani iluna ke ao ʻōpua
Kapu ʻihi kapu i Kilohana
Haiamū ihola ka lehua
I nā manu

Hui:
Kulikuli au iā ʻoe manu kapalulu
Hana wale mai nō iaʻu
He aha hoʻi ʻoe i koʻu manaʻo
ʻAe nō hoʻi

ʻŌlelo ana ʻoe i ko haʻi keʻe
Eia iho nō me ʻoe
Nā ʻaumakua peʻe i ka poli
I aʻo lūʻau ʻia

Kiʻina kahuna i Hawaiʻi
Kūkulu nā haʻilona
Kuhikuhi ke ola iā Kapo
ʻO ia nō hoʻi

Noho iho nō ʻoe ʻai pono iho
I kou pōmaikaʻi nui
ʻIke ʻia ai he ulakolako
ʻO ia nō hoʻi
Liliʻuokalani
Beauty dwells on a rain cloud
Sacred at Kilohana
The lehua trees is surrounded by
The birds
 

Chorus:
Be quiet, you quail
Who nags me
You are nothing, in my opinion
Yes, indeed

You talk of the faults of others
Yet there is
An ʻaumakua hiding in your bosom
That is fed sacrifices

The darkness of Hawaiʻi is consulted
Signs and omens are sought
Kapo is honored
This is so, indeed

Stay and enjoy what you have
Your great blessing
Your prosperity be known
This is so, indeed


Source: Composed in November, 1878, lessons in life and morality were taught in music and riddles. This is an admonishment from Liliʻuokalani to a disparaging remark. The Kilohana in verse 1, stanza 2 is in Kalihi Valley on Oʻahu and was the sacred home of Haumea and Wakea. Verse 2, stanzas 3 and 4 is an allusion to the old Hawaiian religion. Although Liliʻuokalani embraced Christianity, she was very familiar with the practice of worshipping and feeding nā ʻaumakua (family gods). Kapo, the dark sorceress in verse 3, stanza 4, is Kapoʻulaʻkīnaʻu, the dual-natured goddess, daughter of Haumea and Wakea, and sister of Pele and Kamohoaliʻi. Her benevolent nature was Laka, the goddess of hula.