Nā Hoa Heʻe Nalu - Words by Mary Pukui, Music by Irmgard Aluli

ʻEu mai e nā hoa ē
Hō aʻe hoʻi i kahakai ē
I laila nō ka leʻaleʻa ē
Ka puni hoʻi a kakou ē
 
Kū aku e hākilo ē
I nā kūlana papa heʻe nalu ē
A ʻau aku i waho ē
I nā nalu o laila ē
 
Mālama i ka papa ē
O kāpeke hoʻi a lilo ē
Paʻa iho a paʻa pono ē
I ko wā e ʻau ai ē
 
I ka nalu pūkī ē
Haʻaheo hoʻi kūlana ē
Mehe ʻiwa ke kīkaha ē
Hoʻolaʻilaʻi iluna ē
 
Haʻina mai ka puana ē
No nā hoa leʻaleʻa ē
Kīkaha mai me he ʻiwa ē
A hoʻi mai i ka ʻāina ē
Get up friends
Let's go to the beach
To have fun
Doing our favorite thing
 
We'll stand and watch
The surf line
And travel out
To the surf there
 
Watch the board
Or it will slip and get lost
Hold on, hold tight
When you go out on the sea
 
On the high-shooting wave
Proud stance
Like a seabird gliding
Poised aloft
 
Tell the story
Of my companions in fun
Glidng like a seabird
And returnng to land

Source: © Criteron Music Corp - This is a favorite kane hula