Kokōhi (Press Down) - Queen Liliʻuokalani

E ka wai māpunapuna lā
E lana mālie nei i ka laʻi
Lipolipo launa ʻole lā
Kauwahi ʻale ʻole iho
  
Hui:
Kokōhi ʻehehene
I ka ʻono ʻehehene
Unahe i ka poli ka wai Lehua
Paheʻeheʻe ʻehehene ka momoni ʻehehene
A he ʻolu ka ihona iho
 
Lei ana Hiku i ka noe lā
Hoʻohihi Līhau i ka lipo lā
Anehe ʻo ia ala e inu lā
I ka wai ʻula `ili ahi

Ia ʻoe ka ʻuhene i ka wai
Ka neneʻe liʻiliʻi i ke kuluaumoe
Hoʻolai Kauaʻula lā
Kālele nuʻa i ka palai

A bubbling spring
Resting in tranquility
A pool deep and dark
And without a ripple 

Chorus:
Suppress, tra la la la
The thirst, tra la la la
Still to its depth is the water of Lehua
So refreshing to swallow, tra la
So cool as it goes down

Hiku is surrounded by mist
Lihau is pleased with its darkness
There he stoops for a drink
From the dark depths of the pool

To you sings the water
As it ripples along at midnight
The Kauaʻula wind is lulled
There is no stir amid the ferns

Source: Kamehameha Schools HSI Translated by Mary Pukui