Kuʻu Sweetie (My Sweetheart) - Words by Mary Pukui, Music by Maddy Lam

Hoʻoheno kuʻu sweetie
No welo i ka puʻuwai
Ka kiʻina noeʻau nui akamai
Pili au me ʻoe 
 
ʻAlawa mai ʻoe me ka nui ʻeu
Me nā maka hoʻohaehae
He aha no kau hana
E tease mai nei iʻau
  
Kau no o ka hoʻohai
Ka ʻaka e hene nei
Hoʻonapenape ana i kuʻu manaʻo
He aloha nou
  
Onaona no koʻala
Lalawe i ka nui kino
E kono mai ana iʻau e noho i kou alo
E hoʻoipo mau
  
Haʻina ʻia mai ana ka puana
Hoʻoheno kuʻu sweetie
Nui hoʻohai
Pili ana me ʻoe  
My sweetheart is affectionate
Courting hearts
With clever fetching glances and great skill
I'm close to you 
 
Look here, you
Full of mischief
With provocative eyes
To tease me
  
Your coquetry appears in
The laughter that teases
Rising and falling in my thoughts
Is love for you 
 
Sweet, your fragrance
It thrills me all over
Enticing me to stay in your company
And make love forever
 
Told is the story
My sweetie is affectionate
A great coquette
I'm close to you


Source: Pamai Tenn collection © 1958 Criterion Music Corp