Ua Mau - Hosana - by Moses W. Kaaneikawahaale Keale

 
Ua mau mai e ka pono
Mai ka Makua lani mai
Ke hui nei mäkou
I kona loko maika`i
 
Hui:
Hosana `ia ke Akua
Ma nä lani ki`eki`e
Ka waiho `ana mai
I kö käkou ola
 
Ke hui mai mäkou
Makua me keiki
Lökahi pü ka mana`o
I ho`okahi pu`uwai
 
Eia nö mäkou
Ke mele `oli aku nei
Ma ka inoa o ka Haku
Iehowa Sapaota
 
E ala like nä hoa
E pali no ka pono
E mau ke küpa`a
Ma ka pono o ka `uhane
 
Kaulana këia hui
Ma nä hana o ka pono
`O ka hui Kula Sabati
O ka lä welona a ka lä
 
Eia käkou äpau
I `äkoakoa mai nei
E `ike i nä hana
Kaulana o Iubile
 
E nä hoa luhi nei
E hö`ola nä ka mana`o
Ma ka pono o ka `uhane
E ola ai käkou
 
Ho`okahi nö mäkia
Näna i kuhikuhi mai
Nä hana e ulu ai
Ka pono no käkou
 
Näna i alaka`i a`e
Iä käkou äpau
Me ke ao mälamalama
O ka lanakila mau
 
Hau`oli pü käkou
I këia la maika`i
Hö i Kula Sapati
O Ka welona a ka la
Perpetual is the righteousness
That comes from the Father above
Let us gather together
In His goodness and grace
 
Chorus:
Praised be God
In the high heavens
His laying down
For our lives
 
We gather together
Parents and children
As one in mind
And one in heart
 
Here we all are
Joyfully praising
In the name of the Lord
Jehovah of the Sabbath
 
Arise all ye saints
Stand fast for righteousness
Forever faithful
In the goodness of the Spirit
 
This renowned union
In the works of righteousness
The Sabbath day throng
Of the twilight
 
Here we all are
Having gathered together
To witness the works
And celebrate the Jubilee
 
Ye wearied laborers
Comfort and salvation to your minds
Through the goodness of the Spirit
That we may live
 
One in purpose
He, the Lord, directs
The work that is inspired
For the good of us all
 
It is He that leads
Each and everyone of us
With enlightend knowledge
Of continual victory
 
We are overjoyed
This blessed day
At Sunday worship
Until the twilight

 

Source: Translated by Kä`eo Kawa`a - Moses W. Kaaneikawahaale Keale, more commonly known as Keale Ta Kaula (Keale, the prophet) was one of Ni`ihau's most famous and powerful christian leaders. Born in Kalalau, Kaua`i, about 1828, he was an excellent hunter, not brought up in the new christian religion. One day, as he was hunting, he followed a white goat up a cliff and became stranded on a ledge. A falling rock hit him, causing him to lose his balance and tumble into the river called Makani Kahoa. As he plummeted down the cliff, he called out, "If there really is a God, he will save me and I shall spend the rest of my life serving him". His fall was broken by a pandanus tree and he was pulled from the river by his dog. Another version varies a little, but the facts, the fall and rescue by his dog are the same in this story of his conversion. Keale started his first church in Waimea, Kaua`i and was led to Ni`ihau where he was greatly loved and respected as a kahu and for his gift of prophecy. Many songs were written in his honor and he in turn wrote many prayers and hymns for his church that are still used today.